Business Administration ‘Financieel management & bedrijfseconomie’

De module Financieel Management en Bedrijfseconomie maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Financieel management en Bedrijfseconomie behoort een van de vier kern-modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

Data

  • Vanaf 1 oktober 2019

Facts

Doelgroep:Medewerkers in Life Sciences & Health industrie
Duur:9 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:9 college middagen van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:
Competenties:Ondernemerschap Visie
Kosten:€ 3.555,00

Resultaat

Leerdoelen
1. De student kan (eenvoudige) financiële overzichten (o.a. balans, resultatenrekening en iquiditeitsbegrotingen) samenstellen.
2. De student kan financiële overzichten interpreteren en hier consequenties voor toekomstig beleid uit herleiden.
3. De student kan de gevolgen van financiële feiten voor de balans en de winst- en verliesrekening aangeven.
4. De student kan het verschillen aangeven tussen kosten en uitgaven en tussen opbrengsten en ontvangsten.
5. De student kan financiële kengetallen uitrekenen, interpreteren en op basis hiervan conclusies trekken.
6. De student kan financiële rapportages lezen, samenstellen en hier belanghebbenden over informeren.
7. De student kan met verschillende methoden de kostprijs van een product uitrekenen.
8. De student kan investeringsvoorstellen beoordelen aan de hand van diverse methoden.

Inhoud

1. Resultatenbepaling en verslaggeving:
Basisbegrippen uit de bedrijfseconomie; ‘accounting’ als methode voor het afbeelden van
organisaties; winstbegrippen, waarderingsgrondslagen en winstbepalingsstelsels; inhoud en
functie van externe verslaggeving; jaarrekeninganalyse aan de hand van kengetallen.
2. Management accounting:
Financieel-economische besturing van organisaties; kostenbegrippen, -benaderingen en –
indelingen; integrale en differentiële kostencalculaties; calculatie van de standaardkostprijs;
beslissingscalculaties op korte termijn; vormen van budgettering; management control en
management control systemen.
3. Investering- en financieringsvraagstukken:
Bepaling van kasstromen uit de diverse financiële staten; investeringsselectie; beheersing van
financiële risico’s; ondernemend vermogen, inclusief vermogensmarkt; niet-ondernemend
vermogen.

Factsheet

Docenten

Namens de Hogeschool Leeuwarden drs Rutgert Oldenburger
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken

Namens de Smelt Academy  project leiders drs Iris Calmes & drs Judith Palinckx

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

Data

  • Vanaf 1 oktober 2019
Schrijf je nu in

Houd me op de hoogte

Vanaf 1 oktober 2019
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer