De module Financieel Management & Bedrijfseconomie maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Financieel Management & Bedrijfseconomie behoort één van de vier kern-modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

Onderwerpen Financieel Management en Bedrijfseconomie

1. Resultatenbepaling en verslaggeving:

Basisbegrippen uit de bedrijfseconomie; ‘accounting’ als methode voor het afbeelden van organisaties; winstbegrippen, waarderingsgrondslagen en winstbepalingsstelsels; inhoud en functie van externe verslaggeving; jaarrekeninganalyse aan de hand van kengetallen.

2. Management accounting:

Financieel-economische besturing van organisaties; kostenbegrippen, -benaderingen en – indelingen; integrale en differentiële kostencalculaties; calculatie van de standaardkostprijs; beslissingscalculaties op korte termijn; vormen van budgettering; management control en management control systemen.

3. Investering- en financieringsvraagstukken:

Bepaling van kasstromen uit de diverse financiële staten; investeringsselectie; beheersing van financiële risico’s; ondernemend vermogen, inclusief vermogensmarkt; niet-ondernemend vermogen.

Factsheet

Tijdens de lessen komen twee elementen steeds terug. Zij vormen een soort van rode draad door de collegecyclus.

1. Rendement en risico: de twee pijlers van de bedrijfseconomie
Ieder bedrijfseconomisch vraagstuk vormt in de kern een afweging tussen rendement en risico. Een ondernemer c.q. manager kan pas een verantwoorde ondernemingsbeslissing nemen als zij/hij voldoende grip heeft op het verwachte rendement van de ondernemingskeuze én het verwachte risico dat met de keuze gepaard gaat. Bij sommige onderwerpen, zoals jaarrekeninganalyse en investeringsselectie, komen de elementen rendement en risico heel expliciet aan bod. Maar ook bij andere onderwerpen is het bijzonder relevant om voor een ondernemingskeuze een inschatting te maken van het verwachte rendement en risico dat met de keuze gepaard gaat.

2. Financiële rapportages dienen pas te worden geaccepteerd na een kritische analyse van de gekozen calculatiemethode en de gehanteerde aannames.
De afstemming tussen middel (calculatiemethode) en doel (ondernemingsbeslissing) bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van de managementbeslissing. Het zonder enige vorm van bezinning toepassen van een beschikbare calculatiemethode, om op basis van de uitkomsten vervolgens een managementbeslissing te nemen, leidt tot foute beslissingen. Het is dan ook niet voldoende om een brede kennis te hebben van beschikbare calculatiemethoden, maar vooral te onderkennen in welke situatie welke calculatiemethode tot het juiste inzicht leidt.

Naast de keuze voor de juiste calculatiemethode is het van belang financiële rapportages te kunnen toetsen op plausibiliteit. Zijn de juiste aannames gedaan? Wordt met realistische tarieven gecalculeerd? Stemmen de gehanteerde normen overeen met wat in de praktijk gebruikelijk is? Om deze vorm van toetsing mogelijk te maken wordt tijdens de colleges regelmatig de praktijk als referentiekader aangehaald.

Leerdoelen
1. De student kan (eenvoudige) financiële overzichten (o.a. balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegrotingen) samenstellen.
2. De student kan financiële overzichten interpreteren en hier consequenties voor toekomstig beleid uit herleiden.
3. De student kan de gevolgen van financiële feiten voor de balans en de winst- en verliesrekening aangeven.
4. De student kan het verschillen aangeven tussen kosten en uitgaven en tussen opbrengsten en ontvangsten.
5. De student kan financiële kengetallen uitrekenen, interpreteren en op basis hiervan conclusies trekken.
6. De student kan financiële rapportages lezen, samenstellen en hier belanghebbenden over informeren.
7. De student kan met verschillende methoden de kostprijs van een product uitrekenen.
8. De student kan investeringsvoorstellen beoordelen aan de hand van diverse methoden.

 

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrie

Medical Devices

Med Tech

Minimaal vier jaar werkervaring.
Duur:9 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:Ondernemerschap Visie Finance for non-financials
Kosten:€ 3.555,00 De module gaat van start als tien deelnemers zich hebben ingeschreven

Namens de Hogeschool Leeuwarden, Rutgert Oldenburger
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken:
Mirko Vonk, Teva Pharmaceuticals
Theo Nieuwenhuis
Tom van der Meulen

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte