Curriculum Key Account Management Hospital

De vanzelfsprekendheid dat een geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is voor alle patiënten die er voor in aanmerking komen, is verleden tijd. Dit vraagt van organisaties een andere benadering van de markt en bredere kennis van financierings- en organisatiestromen, stakeholdermanagement en contractmanagement, welke meer dan in het verleden gericht is op een geïntegreerd partnerschap met het account.

Data

 • Nieuwe startdatum 26 november 2019

Facts

Doelgroep:Key Account Managers en diegenen, werkzaam binnen de life sciences en health industrie, die zich willen ontwikkelen tot een specialist in het borgen van afzet van (innovatieve) therapieën & behandelmethoden in de Nederlandse gezondheidszorg(markt).
Duur:8 modules en bijeenkomsten binnen een periode van 1 jaar
Vorm:blended: online + klassikale bijeenkomsten
Tijd:Aanvang: 15:00 en einde 20:30 uur. De eerstvolgende opleiding start 26 november 2019
Locatie:Smelt Career Center

Amalialaan 126 B

Baarn
Lunch / diner:Tijdens de trainingen wordt een lichte maaltijd geserveerd
Competenties:n.v.t.
Kosten:€ 3.975,-

Resultaat

 1. Een goede basiskennis m.b.t. de regelgeving, beleid en financiering van de 2de lijnszorg in Nederland
 2. Gedegen basis kennis  gezondheidseconomie en farmaco-economie
 3. Inzicht in de gevolgen van het beleid en de ontwikkelingen binnen de zorg voor de producten in je portfolio
 4. Kennis en kunde m.b.t. de contractering van de producten (in portfolio) met  ziekenhuizen, beroepsbeoefenaars en zorgverzekeraars in Nederland, inclusief de rol van richtlijnen.
 5. Inzicht in de perspectieven van de verschillende stakeholders binnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid
 6. Stakeholder management binnen ziekenhuizen (beroepsbeoefenaars, RVE’s, RvB, zapo’s, beleidsmakers), zorgverzekeraars (zorginkopers, medisch adviseurs, beleidsmakers).
 7. Effectief kunnen omgaan en communiceren met nieuwe stakeholders
 8. Ontplooien van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een langdurige, wederzijdse samenwerking (meer dan alleen gericht op product afzet)
 9. Leiderschap in multidisciplinaire samenwerking, zowel intern als extern

Inhoud

Het curriculum is praktisch van opzet. De opgedane kennis wordt gekoppeld aan de benodigde vaardigheden en wordt direct toegepast in het opstellen van een field market access plan.

 Onderwerpen en planning Modules:

Module 1 18 maart 2019
1. Regelgeving en financiering zorg 1e en 2e lijn 
Resultaat leerdoelen:
• Kennis van de regelgeving binnen de zorg
• Kennis van de financiering van de (1e – en) 2e lijn zorg
• Kennis van de vergoeding en bekostiging van geneesmiddelen
• Inzicht in de gevolgen van beleid en ontwikkelingen op de financiering en bekostiging van geneesmiddelen

2. Introductie curriculum
Resultaat introductie opleidingstraject:
• Inzicht in de doelstellingen en resultaten van het curriculum Key Accountmanagement hospital
• Introductie beschikbare accountmanagement modellen
• Gezamenlijke vaststelling van leerdoelen m.b.t. de verschillende modules

Module 2 15 april 2019
1.Inleiding in de Farmaco-economie 
Resultaat leerdoelen:
• Inzicht in de principes van farmaco-economisch onderzoek
• Inzicht in de praktische mogelijkheden en beperkingen van farmaco-economie
• Kunde om Farmaco-economische gegevens in literatuur te interpreteren
• Aantonen van de economische waarde van een product en welke argumenten kun je inzetten om te tonen dat een geneesmiddel niet alleen een kostenpost is, maar een concrete baat heeft.

2. Interpreteren van salescijfers- Business Insights 
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over Business intelligence: Hoe laat je de cijfers voor je werken?
• Vaardigheid m.b.t. Interpreteren salescijfers in de farmaceutische markt
• Kennis over welke gegevens beschikbaar zijn en welke gegevens heb je nodig om zo goed mogelijk te werken?
• Inzicht in welke cijfers belangrijk zijn voor een farmaceutisch bedrijf
• Inzicht in de rol van keyaccountmanager hospital in dit geheel

Module 3 13 mei 2019
1. Farmaco-economie, impact op geneesmiddelentoegang
Resultaat leerdoelen:
• Inzicht in bekostiging- en vergoedingsstrategieën
• Inzicht in de ‘Value Story’ van een geneesmiddel
• Inzicht in de betekenis en gebruik van een (Global) Value Dossier in de farmaceutische industrie
• Kennis en inzicht in de bekostiging van geneesmiddelen in Nederland
• Inzicht in de mogelijke impact van ziekenhuis fusies op de beschikbaarheid van je product
• Inzicht in bekostiging- en vergoeding strategieën
• Inzicht in de afbakening intra- en extramuraal
• Inzicht in de pakketsluis als instrument
• Kennis en inzicht van financiële arrangementen

Module 4 24 juni 2019
1. Zorginkoop
Resultaat leerdoelen:
• Inzicht in de rol en taken van de zorgverzekeraar
• Kennis over en inzicht in inkoopstrategieën, risico-verevening en zorginkoopprocessen
• Kennis over verschillende partijen, die in Nederland zorg inkopen en hun markten
• De invloed van zorginkoop op de farmaceutische markt kunnen aantonen
• Inzicht in de invloed van zorgverzekeraars binnen het ziekenhuis op eigen werkzaamheden
• Kennis over de zorginkoper farmacie intramuraal en extramuraal
• De contracteringsmethoden en -technieken op basis van de onderhandelingsruimte van farmaceutische zorginkopers kunnen omschrijven

2. Geneesmiddeleninkoop ziekenhuis 
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over en inzicht in het inkoopbeleid en inkoopproces van geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheker
• Inzicht in de geldstromen in het ziekenhuis
• De dagelijkse uitdagingen van de ziekenhuisapotheker
• Kennis over en inzicht in de rol van stakeholders in het ziekenhuis op het gebied van de toepassing van geneesmiddelen

Module 5 9 september 2019
1. Financiering en bekostiging ziekenhuizen
Resultaat leerdoelen:
• Kennis van de financiële geldstromen in het ziekenhuis
• Kennis over de bekostiging van het ziekenhuis
• Inzicht in de gevolgen van beleid en ontwikkelingen op de financiering en bekostiging van het ziekenhuis
• Inzicht in de visie van ziekenhuizen op het gebied van patiënt en behandeling
• Inzicht in de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en de farmaceutische industrie
• Inzicht in de dagelijkse uitdagingen van de Raad van Bestuur

2. Vaardigheidstraining: Effective customer profile & targetting: Accountmanagement modellen
• Kennis over en inzicht in de belangrijkste accountmanagement modellen
• Inzicht in de actoren voor waarde creatie vanuit perspectief van de stakeholder (zowel intern als extern)

Module 6 7 oktober 2019
1. Geneesmiddeleninkoop en financiële bedrijfsvoering RVE 
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over en inzicht in het inkoopbeleid van geneesmiddelen in het ziekenhuis
• Kennis over en inzicht in inkoopstrategieën
• Kennis over financiële bedrijfsvoering van een RVE
• Inzicht in de rol van stakeholders in het ziekenhuis op het gebied van de toepassing van geneesmiddelen
• Inzicht in de dagelijkse uitdagingen van de RVE manager

2. Juridische aspecten m.b.t. contracteren door ziekenhuizen
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over de juridische aspecten rondom het maken van contracten met ziekenhuizen
• Kennis van de principes van contractmanagement
• Inzicht in het contracteren van ziekenhuizen in de farmaceutische wereld
• Inzicht in de contractonderhandeling
• Inzicht in het beheren van alle contracten
• Praktische informatie ter ondersteuning van contractering-processen in de praktijk

Module 7 4 november 2019
1. Expert: Samenwerking met stakeholders in de farmaceutische industrie 
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over de mogelijkheden tot partnership met stakeholders
• Kennis en inzicht in Patient Support Programs
• Kennis over de juridische aspecten rondom het ontwikkelen van partnerships tussen farma en de ziekenhuizen

2. Vaardigheidstraining: Wat is de waarde-propositie van jouw product(en)?
Resultaat leerdoelen:
• Kennis over de waarde-propositie: wat is het en wat kun je ermee?
• Inzicht in het proces van positionering naar waarde-propositie van je product
• Inzicht in het creëren, opstellen en ontwerpen van een waarde-propositie
• Kennis over de waarde-propositie en de Klantensegmenten van het Business Model Canvas (BMC)

Module 8 9 december 2019
1. Het politieke landschap, trends en toekomstscenario’s 
Resultaat leerdoelen:
• Inzicht in de visie op zorg van de verschillende politieke partijen
• Kennis en inzicht in de trends en te verwachte ontwikkelingen vanuit de overheid
• Kennis en inzicht in de rol van de verschillende toezichthouders
• Vertaling van alle leerervaringen tijdens het gehele curriculum naar de praktijk

2. Vaardigheidstraining: Trendspel
Resultaat vaardigheden:
• Kennis en inzicht in de trends en te verwachte ontwikkelingen voor de farmaceutische industrie
• Inzicht in de kans op en impact van verschillende ontwikkelingen

Deze module wordt afgesloten met een afsluitende borrel.

Docenten

Dit curriculum is ontwikkeld in samenwerking met experts in de betreffende vakgebieden w.o.:

 • Drs. Henk van Vliet, adviseur / consultant / toezichthouder zorg
 • Drs. Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen
 • Drs. Christian Vader, ziekenhuisapotheker / directeur Scheldezoom Farmacie BV te Schravenpolder
 • Drs. Erik Smits, directeur/bestuurder ZANOB BV en manager bedrijfsvoering IGGRNL-MDL  Jeroen Bosch ziekenhuis
 • Drs. Ulrich Oron MBA, apotheker, Indipendent healtcare consultant C3 adviseurs en managers
 • Drs. Eric Blaauw, accountmanager intramurale farmacie ONVZ
 • Drs. Michiel Verkoulen, Partner Zorgvuldig Advies
 • Mr. Gertie Lintjens, of council Lifesciences BMS Derks Star Busmann
 • Mr. Ellen Gielen, advocaat, partner, head of Lifesciences & healthcare BMS Derks Star Busmann
 • Sara Oudenbroek, Director, Senior Advisor Axon Healthcare

 

Data

 • Nieuwe startdatum 26 november 2019
Schrijf je nu in

Houd me op de hoogte

Nieuwe startdatum 26 november 2019
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer