De module Ontwikkelen van een managementvraagstuk maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Ontwikkelen van een managementvraagstuk behoort één van de drie Ondernemerschap & Persoonlijk leiderschap modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

Leerdoelen

De module Management van Zelf richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van persoonlijk leiderschap, zodat de deelnemer zich in zijn directe omgeving, zowel in houding als gedrag, op een professionele manier kan bewegen, met als doel te komen tot goede samenwerkingsverbanden en resultaten.

De module Management van Zelf kent drie aandachtsgebieden: ‘persoonlijke effectiviteit’, de ‘interpersoonlijke effectiviteit’ en de ‘leiderschapseffectiviteit’.
– Met ‘persoonlijke effectiviteit’ wordt bedoeld het adequaat kunnen inzetten van vaardigheden die nodig zijn om te groeien in de eigen rol /functie, doelen te halen en als individu een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen. De effectiviteit in het behalen van persoonlijke en organisatiedoelstellingen wordt vergroot door zich bewust te zijn van het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen, actief te onderzoeken wat werkt en wat niet en te experimenteren met alternatief gedrag. Deze vaardigheden worden doorgaans echt ontwikkeld in de professionele fase in de loopbaan.
– Met ‘interpersoonlijke effectiviteit’ wordt bedoeld het adequaat inzetten van vaardigheden die belangrijk zijn in het effectief omgaan met de omgeving. Deze vaardigheden worden verder ontwikkeld als de professional doorgroeit en meer buiten het specialisme gaat treden. Bedoeld worden vaardigheden zoals onderhandelen, het omgaan met conflicten en weerstand, het voeren van allerlei soorten zakelijke gesprekken en (inter- en multidisciplinair) samenwerken.
– Met ‘leiderschapseffectiviteit’ wordt verwezen naar de vaardigheden die vereist zijn wanneer verdere doorgroei plaatsvindt richting management en sturing gegeven moet worden in rollen als projectmanager, lijnmanager en algemeen manager. Het gaat hier om vaardigheden in het leidinggeven, coachen en sturen, het faciliteren, introduceren en begeleiden van veranderingen en het stimuleren van creativiteit, innovatie en motivatie.

De deelnemer:

  • (her)kent zijn/haar talenten, eigen kracht en eigen wijsheid en benut die;
  • is in staat zelfstandig hiaten in eigen kennis te signaleren en door studie kennis te herzien en uit te breiden;
  • kan zelfstandig kritisch reflecteren op eigen denken, beslissen en handelen en daarmee eigen gedrag bijsturen;
  • toont professioneel gedrag (is betrouwbaar, betrokken, nauwkeurig, vasthoudend en zelfstandig);
  • kan werken binnen complexe projecten (is pragmatisch en heeft verantwoordelijkheidsbesef; kan omgaan met beperkte bronnen en risico’s, kan compromissen sluiten);
  • is in staat om in een multidisciplinair team samen te werken (levert een bijdrage vanuit eigen expertise, is proactief, staat open voor samenwerking en leren van elkaar);
  • kan de rol van leidinggevende op zich nemen, stimuleert en inspireert anderen;
  • neemt verantwoordelijkheid voor het effect van (bedrijfs)activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (maatschappelijk verantwoord ondernemen);
  • kiest een plaats als professional in de samenleving;

heeft zelfkennis en zelfvertrouwen, is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, is in staat zichzelf te sturen en creëert een klimaat van betrouwbaarheid en vertrouwen onder leden van een team.

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrie

Medical Devices

Med Tech

Minimaal vier jaar werkervaring
Duur:4 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:
Kosten:€ 1.750

Namens de Hogeschool Leeuwarden TBD
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken TBD

Gastcolleges worden verzorgd door:

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte